ความรู้เรื่องสีพ่นซ่อมรถยนต์

องค์ประกอบความรู้เรื่อง งานสีพ่นซ่อมรถยนต์

nissan

1. สีมีหน้าที่หลักอยู่ด้วยกัน 2 ประการ คือ
1.1 เพื่อป้องกันพื้นผิววัสดุจากมลภาวะต่างๆ
1.2 เพื่อตกแต่งให้แลดูสวยงาม

 

2. สารประกอบหลักของสีมีอยู่ด้วยกัน 4 ประเภท คือ
2.1 ผงสี ( Pigment )
2.2 สารยึด ( Binder )
2.3 ตัวทำละลาย ( Solvent )
2.4 สารเติมแต่ง ( Additives )

 

3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสีพ่นซ่อมรถยนต์
3.1 สี 1K คือสีระบบ 1 องค์ประกอบ (1 Komponent) คือประกอบด้วยส่วนของตัวสีเพียงอย่างเดียว เมื่อนำมาใช้งานจะผสมกับตัวทำละลาย เช่น ทินเนอร์ สี 1K จะมีทั้งแบบแห้งเร็วและแห้งช้า
3.2 สี OEM คือสีที่ใช้ในโรงงานประกอบรถยนต์ สีชนิดนี้มีเพียงองค์ประกอบเดียว ในการใช้งานอาจนำมาผสมกับตัวทำละลายเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น สีชนิดนี้จะแห้งตัวโดยการการอบที่อุณหภูมิสูงประมาณ 120-160 oC จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “สีอบ” (High Bake Paint)
3.3 สี 2K คือสีระบบ 2 องค์ประกอบ (2 Komponent) คือประกอบด้วยส่วนของตัวสี ซึ่งคือองค์ประกอบที่ 1 และตัวเร่งปฏิกิริยา (Hardener หรือ Activator) ซึ่งคือองค์ประกอบที่ 2 โดยก่อนใช้งานต้องนำทั้ง 2 องค์ประกอบมาผสมกันตามอัตราส่วน เพื่อให้เกิดการทำปฏิกิริยาทางเคมี ซึ่งจะทำให้สีเกิดการแห้งตัว (Chemical Drying) สี 2K ที่ใช้ในงานพ่นสีรถยนต์ มี 2 ชนิด คือ สี 2K แบบ อีพ๊อคซี และสี 2K แบบโพลียูริเทน จึงมักเรียก สี 2K ว่า “สีแห้งช้า”

 

4. เหตุผลที่ทำให้สี 2K มีคุณสมบัติดีกว่าสี 1 K
4.1 Durability – ความทนทาน รถยนต์ที่ซ่อมสีโดยใช้ระบบสี 2K จะคงสภาพเดิมและมีระยะเวลาคงสภาพเดิมได้ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
4.2 Weather resistance – ความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ
4.3 Chemical resistance – สามารถทนทานต่อสารเคมีต่างๆได้ดี เช่น ทินเนอร์ น้ำมันเบรก
4.4 Color retention – สามารถคงสภาพสีเดิม ไม่ซีดจางจากเดิมง่าย
4.5 Gloss – มีความเงางามสูง
4.6 ให้คุณสมบัติเหมือนสีรถที่ออกจากโรงงานประกอบรถยนต์ O.E.M ( Original Equipment Manufacturing

 

5. ส่วนประกอบหลักของระบบสี 2K
สี 2K มีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ
1. ส่วนที่เป็นเนื้อสี ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
A กาวหรือเรซิ่น (RESIN) หรืออาจเรียกว่า BINDER หรือ FILM FORMER ทำหน้าที่เป็นตัวยึดเกาะของส่วนประกอบอื่นๆของสี
B ผงสี (PIGMENT) เป็นสารที่ทำหน้าที่ในการปกปิดพื้นผิว และทำให้เกิดสีสันต่างๆ เช่นดำ แดง เหลือง
C ตัวทำละลาย (SOLVENT) ทำหน้าที่ในการช่วยให้ผงสีและเรซิ่น กระจายตัวเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ทั้งยังทำหน้าที่ในการเจือจางหรือปรับความข้นเหลวของสีให้เหมาะสมสำหรับการใช้งาน
D สารปรับแต่ง (ADDITIVE) เป็นส่วนประกอบที่หน้าที่เพิ่มคุณสมบัติหรือลดข้อด้อยบางอย่างของสี เช่น ช่วยให้ฟิล์มเรียบขึ้น ช่วยป้องกันแสงอุลตร้าไวโอเลตจากแสงอาทิตย์ ช่วยป้องกันการแยกตัวของผงสีและเรซิ่น ป้องกันการตกตะกอน เป็นต้น
2. ส่วนที่เป็นตัวเร่งที่ทำให้สีแข็งตัว (Hardener หรือ Activator)
ส่วนนี้จะแยกออกจากส่วนแรกโดยเด็ดขาด เมื่อจะนำสีไปใช้งานจึงค่อยผสมส่วนนี้ลงไป และน้ำยานี้ก็เป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ เนื่องจากถ้าไม่ใส่น้ำยานี้เข้าไปในสีและนำสีไปใช้ สีจะไม่แห้งแข็งเป็นฟิล์ม ซึ่งน้ำยานี้ส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมของไอโซไซยาเนท (Isocyanate)

 

6. การแห้งตัวของสี
ลักษณะการแห้งตัวของฟิล์มสีสามารถแบ่งได้ 2 แบบ คือ
1. แห้งโดยกรรมวิธีทางฟิสิกส์ ( Physical Drying ) การแห้งด้วยวิธีการนี้เกิดจากการระเหยของตัวทำละลาย กลายเป็นฟิล์มยึดติดกับผิวหน้าด้วยพันธะทุติยภูมิ ( Secondary Force ) อย่างอ่อนๆ
2. แห้งโดยกรรมวิธีทางเคมี ( Chemical Drying ) ฟิล์มที่ได้จากการแห้งตัวโดยวิธีการนี้จะยึดติดกับผิวหน้าด้วยพันธะปฐมภูมิ ( Primary Bond ) จากการเกิดปฎิกิริยาเคมี แบ่งได้ 2 แบบ คือ
2.1. แห้งโดยการเกิดปฎิกิริยาออกซิเดชั่น สีประเภทนี้จะดูด ออกซิเจนในอากาศเกิดปฎิกิริยาออกซิเดชั่น ทำให้ขนาดอณูของสี ใหญ่ขึ้นจนรวมตัวเป็นฟิล์มแห้งแข็งตามต้องการ
2.2. แห้งโดยการเกิดปฎิกิริยาเคมี สีประเภทนี้ส่วนใหญ่บรรจุใน ภาชนะแยกกัน ก่อนใช้จึงนำมาผสมกันตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตแนะนำ ซึ่งเมื่อผสมแล้วจะเกิดปฎิกิริยาเคมีได้เป็นฟิล์มที่แห้งแข็ง ดังนั้นเมื่อผสมแล้วจึงต้องใช้ให้หมดภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ถ้าปฎิกิริยาเกิดที่อุณหภูมิห้องจะเรียกว่าสีชนิดนี้ว่า สีบ่มเย็น ตัวอย่างเช่น ยูเรียเรซิน ( Urea Resin ) โพลิยูรีเทนเรซิน ( Polyurethane Resin ) เป็นต้น แต่ถ้าการเกิดปฎิกิริยาต้องใช้ อุณหภูมิสูง เรียกสีชนิดนี้ว่า สีอบ (Stoving or baking coatings)

 

7. ความปลอดภัยในการปฎิบัติงานสี
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีนั้นเป็นงานที่อันตรายอย่างยิ่ง ถ้าไม่รู้จักวิธีป้องกันตัวเองจากสารเคมีเหล่านั้นก็จะส่งผลกระทบต่อร่างกายทั้งในขณะปฏิบัติและในอนาคต การป้องกันที่ดีและสามารถทำได้ก็คือ การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเพื่อปกปิดร่างกายไม่ให้สัมผัสกับสารเคมีเหล่านั้นโดยตรง ในงานสีมีอุปกรณ์ความปลอดภัยอยู่หลายอย่าง เช่น แว่นตา หน้ากากป้องกันละอองสี ชุดพ่นสี ถุงมือ เป็นต้น

 

8.อุปกรณ์สำหรับงานพ่นสี
ปืนพ่นสี (Spray Gun)
ปืนพ่นสี (Spray Gun) ระบบการทำงานของปืนพ่นสีแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
1. ระบบแบบดูด
2. ระบบแแบบอัด
1. ระบบแบบดูด อากาศจะไหลผ่านบริเวณหัวสีของปืนพ่นสี ทำให้เกิดเป็นสูญญากาศที่
บริเวณดังกล่าวบวกกับแรงกดของแรงโน้มถ่วงทำให้สีไหล ระบบแบบนี้ยังแบ่งเป็นปืนพ่นสีได้อีก 2 แบบ คือ
1.1 ปืนพ่นสีแบบถ้วยอยู่ด้านบน (Gravity Feed Spray Gun)
1.2 ปืนพ่นสีแบบถ้วยอยู่ด้านล่าง (Suction Feed Spray Gun)
2. ระบบแบบอัด จะใช้แรงดันจากปั๊มที่ส่งมาอัดเข้าไปภายในถ้วยที่บรรจุสีและดันให้สีออก
มายังหัวสีของปืนพ่นสี ระบบแบบนี้จำเป็นต้องมีวาล์วปรับแต่งแรงดันไม่เกินที่ถ้วยจะรับได้

 

9.ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบงานสีรถยนต์
ปัญหาสีย่น สีแตกลายงา
1. เกิดจากช่างพ่นสีทิ้งช่วงระยะเวลาระหว่างพ่นน้อยเกินไป เนื่องจากพ่นสีหนาเกินไป
2. เกิดจากการโป๊วพลาสติค ที่มีความชื้นมากเกินไป เมื่อพ่นสีทับจึง เกิดการระเหยตัวของความชื้นด้านใต้ ดันสีจนย่นหรือพองตัว
3. เกิด จากสีที่ใช้พ่นต่างชนิดกันกับ สีเดิมที่ใช้พ่นมา
4. เกิด จากทินเนอร์ หรือ แล็คเกอร์ หรือสารเคมีอื่นที่ใช้ เสื่อมคุณภาพ
5. อาการ แตกลายงา เกิดจากสีโป๊วเก็บรอย ที่ช่างเรียกกันว่า สีโป๊วแดง หนามากเกินไปเมื่อใช้ไปนานๆ จะเกิดอาการแตกร้าว ทางแก้ไขก็คือ ลอกทิ้งสถานเดียว
กรณีที่ 1 – 4 มักเกิดขึ้นในขณะทำการซ่อม ส่วนกรณีที่ 5 มักเกิดหลังจากส่งมอบรถยนต์ให้ลูกค้าไปแล้วนานหลายเดือน บางรายเป็นปีก็มี การลอกทิ้งเพื่อทำการแก้ไข บางกรณี อาจต้องขูดทิ้งถึงเนื้อเหล็กทำความสะอาดชิ้นงานใหม่ทั้งหมด ปัญหาทั้งหลายเหล่านี้เกิดจากช่างพ่นสี ที่ต้องมีความรอบคอบ มีประสบการณ์ พิถีพิถันพอสมควร ไม่เช่นนั้นอาจเกิดความเสียหายอย่างนี้
งานสีพ่นซ่อมรถยนต์
ในงานสีพ่นซ่อมรถยนต์ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้เรื่องสีและประเภทของสีที่ใช้ในงานพ่นซ่อมสีรถยนต์ รวมถึงคุณภาพของสีที่จะนำมาใช้ในงานพ่นสีซ่อมรถยนต์ ว่าสีที่นำมาใช้มีคุณภาพเป็นอย่างไร มีการแห้งตัวดีหรือไม่ และในขั้นตอนการพ่นสีในแต่ละครั้งมีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันสารเคมีดีมากน้อยเพียงใดมีความปลอดภัยหรือไม่ และต้องศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งขั้นตอนการเตรียมงานที่จะพ่นสี ขั้นตอนการเตรียมสีหรือการผสมสีที่จะพ่น ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์สำหรับพ่นสีจะต้องทำความสะอาดก่อนและหลังการพ่นสีทุกครั้ง การพ่นสีจำต้องมีระบบลมเข้ามาช่วยเพื่อปรับแรงดันในพ่นสีนั้น ต้องเรียนรู้ในการใช้ลมดันอย่างถูกต้องเพื่อจะได้เกิดความปลอดภัยในงานพ่นสี ในการพ่นสีรถยนต์นั้นจำเป็นต้องมีที่พ่นสีโดยเฉพาะ เพราะต้องคำนึงถึงการกรองอากาศที่ปนเปื้อนด้วยละอองสี ต้องกรองด้วยแผ่นกรองอากาศและแผ่นกรองละอองสีก่อนที่จะปล่อยอากาศที่สะอาดออกไปภายในชั้นอากาศ การใช้สีที่มีคุณภาพ การใช้สถานที่ที่เหมาะสม การใช้อุปกรณ์ที่ดีในการพ่นสีรถยนต์แต่ก็ยังมีปัญหาที่ช่างพ่นสีต้องพึงระวังและต้องทำการตรวจเช็คสภาพของสีก่อนส่งมอบรถให้กับลูกค้า ปัญหาต่างๆที่พบและเกี่ยวกับระบบงานสีรถยนต์ คือ ปัญหาสีย่น และสีแตกลายงา ปัญหาเหล่านี้เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การโป๊วสี การพ่นสีทิ้งช่วงระยะ การพ่นทินเนอร์หรืแล็คเกอร์ เป็นต้น

65 ปี Proud to be Siam Motors Group

65 ปี  Proud to be Siam Motors Group
สนับสนุน ทุนการศึกษา พัฒนานักเรียนไทยอนาคตยิ่งใหญ่ของชาติ

ครอบครัว “พรประภา” ชูศักยภาพการศึกษามีความสำคัญกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่เติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติ ได้สนับสนุน ทุนการศึกษา แก่นักเรียนไทย เพื่อคืนกำไร กลับสู่สังคมในรูปแบบของการ “ให้” นั่นคือ การศึกษาที่ยิ่งใหญ่

 

nissan

 

พิธีมอบ ทุนการศึกษา Siam Motors 2017 โดยครอบครัว “พรประภา” ภายใต้คอนเซ้ปท์  65th Proud to be Siam Motors Group ที่ยังคงเดินเคียงคู่สังคมไทย และยังคงให้ความสำคัญ    เรื่องการศึกษาของลูกหลานพนักงานเป็นหลัก โดยทุกๆ ปี ได้มีการมอบ ทุนสนับสนุนการศึกษา มาอย่างต่อเนื่อง เพราะทุกคน    คือ พลังสำคัญในการพัฒนาชาติ ซึ่งทุนการศึกษาที่มอบให้เป็นประจำทุกๆ ปี  สนับสนุนโดยมูลนิธิถาวร – อุษา พรประภา,บริษัท สยามกลการ จำกัด และทุนกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดร.พรเทพ พรประภา มอบให้แก่บุตร-ธิดาพนักงาน นักเรียน นักศึกษา ในระดับประถมศึกษา ถึงปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีผลการเรียนดี รวมทั้ง ทุนสื่อมวลชนที่สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสยามกลการด้วยดีเสมอมา โดยในปีนี้ มีทุนการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 262 ทุน เป็นเงิน 2,130,000 บาท   อีกทั้ง ยังมีทุนนักศึกษาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  AUTO-TU  ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี จำนวน 7 ทุนๆ ละ 450,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 3,150,000 บาท จากกลุ่มสยามกลการ ได้แก่ Nittan (Thailand), Bosch Automotive (Thailand), NSK Bearing Manufacturing (Thailand), Bangkok Komatsu, และ  Hitachi Elevator (Thailand)

 

ทุนการศึกษา

 

ทุนการศึกษา

 

ที่สำคัญ เพื่อความก้าวหน้าด้านการศึกษา และเป็นกำลังใจแก่เยาวชนเก่งที่เรียนดี กลุ่มสยามกลการ พร้อมที่จะ “ให้” และ “ใส่ใจ” เรื่องการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด โครงการนี้มอบทุนอย่างต่อเนื่องกว่า 44 ปี และตัวเลข 10 ปี ที่ผ่านมา มีการมอบทุนไปแล้วจำนวน 5,794 ทุน คิดเป็นเงินกว่า 33,790,570 ล้านบาท และ ในอนาคต มั่นใจว่าเยาวชนเก่งทุกคนจะนำเอาความรู้ ความสามารถไปพัฒนาตนเองและเป็นประโยน์กับสังคมและประเทศชาติต่อไป

 

ทุนการศึกษา

NOTE e-POWER

NOTE e-POWER

NOTE e-POWER เทคโนโลยี e-Power คือระบบที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีพละกำลังสูง เป็นการประยุกต์จากแนวคิดของเทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าที่มีอยู่ในนิสสัน ลีฟ (Nissan LEAF) โดยในระบบใหม่นี้มีการติดตั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในขนาดเล็กเพิ่มเติมเพื่อทำหน้าที่เป็นเครื่องปั่นไฟฟ้าพลังงานสูง เพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าชาร์จเข้ามาเก็บในแบตเตอรี ลดการพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าจากภายนอก แต่ยังให้พลังงานไฟฟ้าในขนาดใกล้เคียงกัน

 

 

Note e-POWER

 

Note e-POWER

Note e-POWER

Note e-POWER

 

ประธาน Nissan ประเทศไทย อันตวน บาร์เตส ประกาศแผน เตรียมนำ NEW LEAF รถยนต์ไฟฟ้า EV พร้อม NOTE e-POWER มาทำตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ คาดว่าจะเริ่มในต้นปี 2018 จะต้องรอการอนุมัติแผน เพื่อรับอัตราภาษีใหม่ รถยนต์ไฟฟ้า EV / Hybrid

ไว้พบกันกับ NOTE e-POWER เร็วๆนี้ครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.headlightmag.com/official-photo-all-new-nissan-leaf-2nd-gen/

NEW Nissan LEAF World Premiere

NISSAN LEAF (2nd Generation)

https://www.facebook.com/SiamNissanSales/videos/1444208149019933/

 

NISSAN LEAF รถยนต์ไฟฟ้า EV เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว ที่ญี่ปุ่น
ด้วยพิกัดการเดินทาง 400 กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ 1 ครั้ง

ชื่อรุ่น “ LEAF ” แปลว่า ใบไม้

Leading : เป็นผู้นำทั้งในด้านเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อน
Environmentally friendly : เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Affordable : ราคาที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้
Family car : รถยนต์ครอบครัว

Nissan LEAF

 

LEAF เป็นรถยนต์ไฟฟ้า EV ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า AC Synchronous electric motor รหัส EM57 กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (PS) ที่ 3,283 – 9,795 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 320 นิวตันเมตร ที่ 0 – 3,283 รอบ/นาที ส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ Single Speed ปล่อย CO2 0g./km. (Zero Emission)

Nissan LEAF

 

NEW LEAF 2ndGen มีพละกำลังมากกว่ารุ่นเดิมถึง 38 แรงม้า 66 นิวตันเมตร : LEAF 1stGen 109 แรงม้า 254 นิวตันเมตร ) แบตเตอรี่ Advanced Lithium-ion (Li-ion) ขนาด 40 kWh เติมพลังงานด้วยการเสียบปลั๊กชาร์จไฟ

Nissan LEAF

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.headlightmag.com/official-photo-all-new-nissan-leaf-2nd-gen/

4 กันยายน, 65 ปี สยามกลการ

21271373_1442177325889682_81999571708308324_n

4 กันยายน, 65 ปี สยามกลการ

นับจากสงครามมหาเอเชียบูรพาได้ยุติลง ประเทศไทยเริ่มก้าวสู่ ยุคแห่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจ รัฐบาลส่งเสริมให้มีการลงทุน ภายในประเทศ ช่วงเวลานั้น ดร. ถาวร พรประภา ผู้มีวิสัยทัศน์ยาวไกล ได้ก่อตั้ง บริษัท สยามกลการ จำกัด ขึ้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2495 โดยสำนักงานใหญ่ อยู่หน้าสนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน เพื่อดำเนินธุรกิจค้ารถยนต์ใหม่ และ เก่า จนกระทั่งได้เป็นผู้แทนจำหน่าย รถยนต์นิสสัน ดัทสันแต่ผู้เดียวในประเทศไทย ซึ่งนับเป็นผู้แทนจำหน่าย ในต่างประเทศรายแรก ของนิสสัน มอเตอร์ ประเทศญี่ปุ่น ต่อมาในปีพ.ศ. 2505 จึงได้ก่อตั้งโรงงานประกอบรถยนต์นิสสัน เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ณ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ สุขุมวิท 67 ภายใต้ชื่อ “บริษัท สยามกลการและนิสสัน จำกัด” มีกำลังการผลิตวันละ 4 คัน มีพนักงานเพียง 120 คน และด้วยเจตนารมณ์ ในการพัฒนาบริษัท ให้มีศักยภาพ และ ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรม ให้ก้าวไกลสู่สากล จึงได้ขยายกิจการโรงงาน ไปอยู่ศูนย์อุตสาหกรรมสยามกลการ ที่บริเวณกิโลเมตรที่ 21 บนถนนบางนา-ตราดบนพื้นที่ 800 ไร่ พร้อมกันนั้น ได้ตั้งโรงงานประกอบรถกระบะแห่งใหม่ขึ้น ภายหลังได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อ “บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด” ในปัจจุบันมีกำลังการผลิต 370,000 คันต่อปี เพื่อจำหน่ายภายในประเทศ และ ภายนอกประเทศ และได้ขยายธุรกิจออกไปมากมาย หลายแขนง

นอกจากธุรกิจประกอบรถยนต์ และจำหน่ายรถยนต์นิสสันแล้ว บริษัท สยามกลการจำกัด ยังดำเนินธุรกิจออกไปอีกหลายแขนง โดยกลุ่มหลัก ยังคงเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ สินค้าในกลุ่มบริษัทสยามกลการ เป็นสินค้าชั้นนำในตลาดโลก เช่น รถยนต์นิสสัน, เครื่องจักรกลหนัก โคมัตสุ, ลิฟท์-บันไดเลื่อนฮิตาชิ, เครื่องปรับอากาศไดกิ้น, เครื่องดนตรีและ เครื่องเสียงยามาฮ่า, แบตเตอรี่ยีเอส, โช๊คอัพคายาบา และชิ้นส่วนประกอบยานยนต์อื่น ๆ เป็นต้น

กล่าวได้ว่า กลุ่มบริษัทสยามกลการ มีสินค้ามากมาย ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของคนไทย ด้วยวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล กล้าบุกเบิก กล้าคิดกล้าทำในสิ่งใหม่ๆ การยึดมั่น ในการซื่อสัตย์ยุติธรรม การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจได้ดี และความตั้งใจจริงอดทน ต่อความยากลำบากทุกรูปแบบ กลุ่มบริษัทสยามกลการในยุคสมัยของ ดร. ถาวร พรประภา ประสบความสำเร็จอย่างสูง ในการดำเนินธุรกิจต่างๆ สามารถขยายบริษัทในเครือ ออกไปได้มากมาย

กิจกรรม Car Care Clinic #3

NISSAN

มาแล้ววววววววววววววววววววววววววววว

กิจกรรม Car Care Clinic #3

คอร์สฟรี แนะนำวิธีดูแลรักษารถยนต์ 
และการปฏิบัติขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน

9 กันยายนนี้ ที่ นิสสันประเวศ

สำรองที่นั่ง 02-347-2399