การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
มีระบบการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานซ่อมทุกขั้นตอน และมีการตรวจสอบคุณภาพขั้นตอนสุดท้าย ก่อนการส่งมอบ (Final Inspection)
ด้วยคุณภาพและความรวดเร็วในการให้บริการ จนทำให้เราได้รับการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง (Body repair & Paint Dealer Operation Standard) ประจำปี 2557 (B&P DOS) โดย บริษัท นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย ให้ศูนย์บริการสยามนิสสันบอดี้ ทั้ง 6 สาขาได้คะแนนสูงสุดมาป็นอันดับ 1-6 จากจำนวน ศูนย์บริการที่เข้าร่วมการประเมินทั้งหมด 23 ศูนย์บริการ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พูดได้ว่า SNB คือ ศูนย์บริการทีมีมาตรฐานสูงที่สุด ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล นี้คืออีกหนึ่งความภูมิใจของเราที่อยากให้ท่านได้รับการบริการที่ดีที่สุดจากเรา