ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Privacy Notice for customer.

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(สำหรับลูกค้านิสสัน)

บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จำกัด และบริษัท สยามนิสสัน บอดี้ จำกัด

ความเป็นมา

ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในฐานะผู้จำหน่าย “NISSAN” อย่างยั่งยืน บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จำกัด และบริษัท สยามนิสสัน บอดี้ จำกัด (“บริษัท”) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการยึดมั่นการประกอบธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงการดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รับผิดชอบต่อสังคมและทุ่มเทต่อพันธกิจที่สำคัญ คือ  การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและผู้ใช้บริการ ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ การขายและการให้บริการที่ดีที่สุดด้วยมาตรฐานของ “นิสสัน

บริษัท ตระหนักดีว่า การทำให้ลูกค้าและผู้ใช้บริการมีประสบการณ์ที่ดีและพึงพอใจสูงสุดนั้น ไม่เพียงแต่ต้องใช้ความทุ่มเทต่อการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเท่านั้น หากแต่การดำเนินการใดๆ จะต้องกระทำโดยเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้าและผู้ใช้บริการ การรวบรวม จัดเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต้องกระทำอย่างเหมาะสมและเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลเป็นหลัก และเป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆ ของภาครัฐ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัท ในฐานะ “ผู้ประมวลผล” ข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้การกำกับดูแลและนโยบายความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (“NMT”) ซึ่งเป็น “ผู้ควบคุม” ข้อมูลส่วนบุคคลจึงได้จัดทำนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในวิธีการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ป้องกัน จัดเก็บและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล อย่างเหมาะสม ถูกต้องและสอดคล้องกับหลักกกฏหมาย อันจะเป็นการรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการดำเนินการ ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์ “นิสสัน”ในประเทศไทย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ “นิสสัน” ให้กับลูกค้า ผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไป
 2. เพื่อเป็นแนวทางสำหรับ บริษัทอันหมายรวมถึง เจ้าของธุรกิจ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการทำธุรกรรมหรือกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบของภาครัฐ รวมถึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาประมวลผลระหว่าง บริษัท และ NMT
 3. บริษัท มีการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นฐานข้อมูล เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่เจ้าของข้อมูล ทั้งในด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร การนำเสนอบริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือเพื่อการเสนอสิทธิประโยชน์อื่นๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกูฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 4. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนธุรกิจผู้จำหน่ายนิสสัน ทั้งด้านการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ การบริหารจัดการ การกำกับดูแล ต้นทุนการดำเนินงานและการลดความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น

คำจำกัดความ

 1. “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่อาจใช้เพียงลำพังหรือใช้ร่วมกับข้อมูลอื่นเพื่อระบุตัวบุคคลหรือทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม
 2. “เจ้าของข้อมูล” หมายถึง บุคคลธรรมดา ได้แก่ ลูกค้าอันหมายรวมถึงลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย ผู้ใช้บริการ และประชาชนที่สนใจในผลิตภัณฑ์และบริการของนิสสัน
 3. “ผู้ควบคุมข้อมูล” หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่กำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากเจ้าของข้อมูล ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม (ผ่านสัญญาประมวลผลข้อมูล) ในนโยบายฉบับนี้ หมายถึง NMT เพราะมีหน้าที่รับผิดชอบต่อลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการของนิสสัน
 4. “ผู้ประมวลผลข้อมูล” หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลตามคำสั่งของผู้ควบคุมข้อมูลตามสัญญาประมวลผลข้อมูล ซึ่งต้องมีมาตรการดูแลความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผล ในนโยบายฉบับนี้ หมายถึง บริษัท
 5. “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” คือ การจัดเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 6. “ผู้จำหน่ายนิสสัน” หมายถึง ผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก NMT โดยมีการลงนามสัญญาผู้จำหน่ายระหว่างกัน

นโยบายส่วนบุคคล

 1. บริษัท จะเคารพสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้าและผู้ใช้บริการ โดยการประมวลผลหรือดำเนินการใดๆ ต้องอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญญา หรือตามที่ได้รับความยินยอมหรือตามที่กฎหมายกำหนด เท่านั้น
 2. บริษัท จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดและเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ ขอบเขตและใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม ทั้งนี้การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลอาจกระทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดที่กฎหมายอนุญาต ซึ่งบริษัท จะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลรับรู้และให้ความยินยอมทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือตามแบบวิธีการอื่นของ บริษัท ที่เป็นไปตามที่ NMT กำหนด โดยข้อมูลที่จัดเก็บจะรวบรวมประกอบด้วย
  1. ชื่อ-นามสกุล
  2. วัน เดือน ปี เกิด – อายุ
  3. ที่อยู่
  4. หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร
  5. Email
  6. อื่นๆ
  7. บัตรประชาชน/ใบขับขี่ รวมถึงเลขประจำตัว
  8. อาชีพ
  9. รายได้
  10. หมายเลข VIN
  11. ความสนใจในผลิตภัณฑ์
 •  
 1. บริษัท จะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดของนิสสัน
 2. การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท ได้รับและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จะดำเนินการตามที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขอ การเก็บรวบรวม จัดเก็บข้อมูลของ บริษัท และตามที่ NMT กำหนดเท่านั้น
 3. บริษัท จะกำกับดูแลพนักงาน เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงาน มิให้ใช้และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกินกว่าวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์ตามสัญญา
 4. บริษัท จะจัดให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะดำเนินการใดๆเกี่ยวกับข้อมูลของตน ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและตามที่ NMT กำหนด โดยใช้ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย: ดังนี้
 • (ก)  ฐานสัญญา (contract): การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการเข้าทำสัญญา หรือปฏิบัติตามสัญญา
 • (ข)  ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต (vital interests): การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของเจ้าของข้อมูลหรือผู้อื่น เพื่อป้องกันอันตรายอันเกิดต่อสุขภาพและชีวิต ซึ่งเจ้าของข้อมูลไม่อยู่ในสภาพที่จะสามารถให้ความยินยอมได้
 • (ค)  ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย (legal obligation): การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทอาจมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายทั้งปวง
 • (ง)   ฐานภารกิจรัฐ (public task): การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มีการมอบหมายให้แก่บริษัท (ถ้ามี)
 • (จ)  ฐานผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (legitimate interest): การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการดำเนินการเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทและบุคคลอื่น โดยต้องคำนึงถึงผลประโยชน์อันชอบธรรมที่บริษัทจะได้รับ กับสิทธิ และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล ที่จะต้องไม่เป็นการละเมิด หรือกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐาน และเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล
 • (ฉ)  ฐานเอกสารประวัติศาสตร์ จดหมายเหตุ การศึกษาวิจัยหรือสถิติ (research): การทำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
 • (ช)  ฐานความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล (consent): ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ฐานการประมวลผลข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมายตามที่ระบุไว้ข้างต้นได้ จะต้องดำเนินการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ก่อนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้ง ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลปฏิเสธไม่ให้นำข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลข้อมูล ให้ถือว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์นั้นได้อีก
 1. บริษัทฯ จะทำการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลช่วง (Sub-processor): หากผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายนอก มีการดำเนินการให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลช่วง เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนแทนผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกดังกล่าว จะมีหน้าที่เช่นเดียวกันกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายนอก ที่มีต่อบริษัทตามที่กำหนดไว้ในสัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน้าที่ในการจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลช่วง ไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกที่มีข้อตกลงกับ บริษัทจะยังคงต้องรับผิดต่อ บริษัท ในการกระทำของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลช่วง
 2. บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นความลับ และถือเป็นความลับส่วนบุคคล รวมทั้งจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย รั่วไหล เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข ลบหรือทำลาย ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ
 3. บริษัท จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาวการณ์ของธุรกิจ รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องการเข้าถึงข้อมูลและสถานที่ติดต่อ

         สอบถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิหรือความยินยอมที่ให้ไว้ กรุณาติดต่อ: โทรศัพท์ 02 561 1313 ต่อ 404 email:           
         info@siamnissan.com หรือ บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จำกัด และบริษัท สยามนิสสันบอดี้ จำกัด 
         ที่อยู่ 80 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

 

…………………………………….
 สนใจรถยนต์นิสสัน นึกถึงเรา
………………………………………….
ℹสอบถามเพิ่มเติม หรือนัดหมายศูนย์บริการ
– สาขาปทุมวัน (NISSAN Gallery) 0-2215-9984
– สาขาวิภาวดีรังสิต (สำนักงานใหญ่)02-561-1313
– สาขาบางจาก 02-332-7244
– สาขาลาดพร้าว 02-731-2727
– สาขาประเวศ 02-347-2399
– สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ 02-718-2699
– ทีมขาย Online 098-824-6422,091-751-5757
– ทีมขาย Fleet 089-787-1888,098-596-6616
– ทีมขาย YouTube 089-969-0690
สาขาเปิดทำการปกติ หรือ นัดหมายศูนย์บริการ
ติดต่อสอบถามทางฝ่ายขาย Onlineได้ที่
Line id: @siamnissan.online

M-SNSONLINE.

 
ติดต่อสอบถามทางฝ่ายขาย Onlineได้ที่
Line id: @siamnissan.online

M-SNSONLINE.